Monday, May 24, 2004

Taj Mahal


As a Bachelor
____________________________________

Takdir hai, magar kismat nahi khulti
tajmahal banana chahata hoon
lekin mumtaz nahi milti


As a Lover
____________________________________

Takdir hai, magar kismat nahi khulti
tajmahal banana chahata hoon,
mumtaz mil gayi hai magar
woh shaadi nahi karti


As a married one
____________________________________

Takdir hai, magar kismat nahi khulti
tajmahal banana chahata hoon
lekin mumtaz nahi marti